วีดีโอ

อาหารและเครื่องดื่ม

บ้านและการอยู่อาศัย

เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 5-21 สิงหาคม 2565
  2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: กิจกรรมนี้ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกในช่องทางออนไลน์ที่กำหนด สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ในแต่ละช่องทางได้ที่หน้าเว็ปไซด์นั้นๆ
  3. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม: ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับแต่ละช่องทางออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่หน้าประกาศกิจกรรมของช่องทางออนไลน์นั้นๆ
  4. หมายเหตุ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ให้ใช้ประกาศอย่างเป็นทางการล่าสุดของแต่ละช่องทางออนไลน์นั้นๆ
  5. โปรดใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมล่าสุดในแต่ละช่องทางออนไลน์นั้นๆ หากมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินของช่องทางออนไลน์เป็นที่สิ้นสุด อีกทั้งช่องทางออนไลน์นั้นมีสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบ ตัดสินใจ ยุติกิจกรรม และสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าสำหรับกิจกรรมทางการตลาด หรือเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว